ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Zespół Diagnostyczno- Korekcyjny

Zespół diagnostyczno - korekcyjny


W skład zespołu diagnostyczno-korekcyjnego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu wchodzi dwóch psychologów, dwóch pedagogów i pedagog-terapeuta.

Zespól diagnostyczno-korekcyjny udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi wobec wychowanek oddziaływania adaptacyjne, psychoedukacyjne, korekcyjne, wychowawczo-resocjalizacyjne, terapeutyczne.

Wychowankom doprowadzonym do Placówki zespół udziela pomocy w adaptacji, wsparcia emocjonalnego, prowadzi działania zmierzające do zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Przeprowadza diagnozę każdej wychowanki schroniska na podstawie wyników specjalistycznych badań psychologicznych i pedagogicznych, obserwacji zachowania oraz analizy dostępnych dokumentów. Na podstawie diagnozy konkretyzuje kierunki dalszych oddziaływań i ukierunkowuje proces resocjalizacji nieletnich, a wskazania do pracy z wychowankami zawiera w Indywidualnych Planach Resocjalizacji.

Głównym celem prowadzonych oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych jest korygowanie niestosownych zachowań, niwelowanie skłonności agresywnych i zastępowanie ich zachowaniami prospołecznymi, kształtowanie nawyków kulturowych, prawidłowych postaw i hierarchii wartości, poczucia obowiązku i odpowiedzialności za swoje postępowanie, wdrażanie do samodyscypliny i przestrzegania norm społeczno-moralnych. Działania zespołu ukierunkowane są poza tym na uświadamianie wychowankom ich stanów emocjonalnych oraz uczenie samokontroli, radzenia sobie z nadmiernym napięciem i stresem.

Zespół pomaga podopiecznym w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, a jednocześnie uczy analizowania własnych zachowań oraz przewidywania skutków i konsekwencji swoich działań. Kształtuje umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych, uczy zachowań asertywnych. Prowadzi profilaktykę uzależnień. Motywuje do uzupełniania wiedzy szkolnej i systematycznej nauki, ukierunkowuje proces edukacji wychowanek mających problemy z uczeniem się.

Przygotowuje wychowanki ciężarne do roli matki, podejmuje działania zmierzające do umieszczenia wychowanki wraz z dzieckiem w domu rodzinnym lub stosownej placówce. Uczy pożądanych form funkcjonowania umożliwiających nieletnim powrót do środowiska otwartego i rozpoczyna proces usamodzielnienia. Prowadzi pedagogizację rodziców i opiekunów, udziela porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zespół diagnostyczno-korekcyjny wspiera pracowników pedagogicznych w oddziaływaniach wychowawczych, udziela pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, służy radą w doborze środków dyscyplinarnych adekwatnych do przewinień wychowanek. Współpracuje z personelem niepedagogicznym Placówki.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego