ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Zamówienia Publiczne, Oferty PracyPrzekierowanie na stronę

***

03.07.2020r


DYREKTOR ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie fryzjer, w wymiarze 0,4 etatu (8/20 godzin)


Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe.

Wymagania niezbędne:

Określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zakres wykonywanych zadań:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych z młodzieżą w szkołach przyzakładowych oraz zajęć w zakładach kształcących robotników wykwalifikowanych i techników, nauczanie przedmiotów zawodowych i praktycznych w celu wykształcenia u uczniów umiejętności zawodowych ujętych w charakterystyce kwalifikacyjnej absolwenta i programach nauczania.

Wymagane dokumenty:

1. CV,
2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na www.zpisdnzawiercie.bip.net.pl)
3. Zaświadczenie o niekaralności
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
6. Kopie świadectw pracy,

CV powinno być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie fryzjer ogłoszonej w dniu 03.07.2020r., prowadzonej przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/am poinformowny/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetworzenie w każdym czasie."

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 7 sierpnia 2020r. w sekretariacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 35,
42-400 Zawiercie, przesłać listowanie na powyższy adres lub na pocztę elektroniczną: sekretariatzp@zawiercie.zpisdn.gov.pl. Dokumenty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "Nabór na stanowisko - nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie fryzjer", imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, telefon*.rekrutacja_kwestionariusz_osobowy - pobierz**
Klauzula informacyjna zgodna z RODO - na potrzeby zbierania danych w procesie rekrutacyjnym, od osoby której dane dotyczą


Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu z siedzibą: ul. Mrzygłodzka 35, 42-400 Zawiercie, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych,
e-mail: iod@zawiercie.zpisdn.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko- /jak w ogłoszeniu o naborze/, w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa Kodeks pracy,

5) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz zawarcie umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do:
˘ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

˘ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
˘ przenoszenia danych,
˘ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
˘ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu.


Administrator Danych Osobowych ZPiSdN w Zawierciu
************************


Powrót do treści | Wróć do menu głównego