ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Wolontariat

Wolontariat
Przekazujemy w Państwa ręce "Album" przedstawiający dotychczasową działalność wolontaryjną wychowanek i pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.
Jest to dla Nas wyjątkowy dokument, świadectwo tego, jak wiele dobra tkwi w każdym z nas, a przede wszystkim jest promocją pięknej idei wolontariatu. Idei jak się okazuje zaraźliwej. Pokazuje jak dużo radości można sprawić drugiej osobie, jak łatwo jest pomóc i wesprzeć kogoś, kto nie radzi sobie z otaczającą rzeczywistością.
Ten "Album" jest dla nas wyjątkowym dokumentem bo ukazuje bezinteresowną działalność naszych podopiecznych na rzecz osób defaworyzowanych oraz prezentuje zadania i kierunki tej wyjątkowej aktywności społecznej. Różnorodność obszarów działania, w których zaangażowane są dziewczęta i pracownicy sprawia, że wolontariat w naszej Placówce staje się z roku na rok coraz bardziej popularny. Zaangażowanie się wychowanek w tę działalność to wyjątkowy sposób na resocjalizację.

Album - Działalność wolontariacka wychowanek i pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu- pobierz***

Brak autorytetów moralnych, ,,wilczy” konsumpcjonizm, zanik więzi rodzinnych, brak ciepła i miłości rodzicielskiej, brak szacunku do drugiego człowieka oraz perspektyw życiowych powodują apatię i alienację młodzieży, co w efekcie wpływa na szerzenie się zjawisk patologicznych. Młodzież często nie otrzymuje właściwych treści, które wpłynęłyby na kształtowanie u niej pozytywnych postaw.
Jedną z ważniejszych wartości w życiu każdego człowieka jest niesienie pomocy innym ludziom, a szczególnie ludziom starszym, chorym, pokrzywdzonym przez los. Naszą misją jest kierowanie naszymi podopiecznymi tak aby zaszczepić jej te wartości.
W marcu 2007r. wychowanki naszej Placówki zaangażowane zostały w działalność wolontaryjną w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Świadomie i bezinteresownie przyjęły na siebie wielką odpowiedzialność w pomocy, wsparciu i opiece pensjonariuszom tego domu. Swoją działalność prowadzą dwa razy w tygodniu przez trzy godziny. Natomiast od września 2008r. udzielają się w pracy wolontaryjnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zawierciu przy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łazach przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym. Wychowanki raz w tygodniu przez siedem godzin pomagają terapeutom prowadzącym zajęcia w pracowniach: ceramicznej, kaletniczej, wikliniarskiej, florystycznej oraz stolarskiej. Warsztaty te prowadzone są dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.
Z rozmów przeprowadzonych z dyrektorem DPS w Zawierciu, kierownikami WTZ w Zawierciu i Łazach oraz pracownikami tych instytucji, jak również z obserwacji koordynatora i opiekunów wolontariatu wynika, iż prezentowane przez wolontariuszki postawy mają ogromny wpływ na psychikę pensjonariuszy oraz uczestników warsztatów. Pomagają im opanować lęki i konsekwencję traumatycznych przeżyć, wspomagają swoją obecnością również ich rodziny i bliskich krewnych. Spotkania te wytwarzają atmosferę wzajemnego zaufania, uczą mówienia o obawach, sprawach trudnych, często bolesnych. Ten swoisty klimat emanuje na wszystkich podopiecznych, nawet na pracowników.
Systematyczność i ogromne zaangażowanie w tę działalność oddziaływuje w istotny sposób przede wszystkim na same wolontariuszki. Pozwala im w dużej mierze skorygować swoje zachowanie i odnaleźć się w rzeczywistości, odkryć swoje słabe i mocne strony. Obcowanie na co dzień z podopiecznymi DPS-u oraz WTZ-ów daje im możliwość bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, pozwala uczyć się tolerancji, akceptacji i wrażliwości, zdobywają również doświadczenie obcowania z cierpieniem. Dziewczęta stają się spokojniejsze, bardziej zorganizowane, mają poczucie własnej wartości i dużą możliwość uzewnętrznienia swoich uczuć. Ich obecna postawa wskazuje na to, ze potrafią zrozumieć krzywdę drugiego człowieka, a żeby ją zrozumieć trzeba być dojrzałym…. one już udowodniły swoją dojrzałość.
Wolontariat wśród naszych wychowanek jest już bardzo popularny, śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że zapanowała nawet ,,moda” na niego, czego dowodem jest bardzo duża liczba chętnych dziewcząt do podjęcia takiej działalności. Ta wyjątkowa aktywność prowadzona na rzecz społeczności lokalnej jest dla nas dużą promocją, sukcesem wychowawczym, sukcesem tym bardziej, bo jak wynika z badań Eurobarometru przeprowadzonych w ramach strategii Komisji Europejskiej ,, Mobilna młodzież” w maju 2011r. a przedstawionych na konferencji w Warszawie jedynie 16% młodych Polaków w ciągu ostatniego roku angażowało się w wolontariat.
Na życzenie wolontariuszek wystawiane jest zaświadczenie, które jest potwierdzeniem wykonywania przez nią pracy. Stanowi ono przepustkę do przyszłej pracy zawodowej, bowiem zamieszczenie w CV informacji o działalności dobroczynnej świadczy o zaangażowaniu, wyjątkowej odpowiedzialności kandydatki do pracy, mobilności i zdolności działania w wielu obszarach.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego