ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Szkoła

Kształcenie > Szkoła

W zakresie działalności kształcącej i wychowawczej szkoła koncentruje uwagę na kształtowaniu pożądanych cech osobowości uczennic-wychowanek, przygotowuje je do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o uniwersalne zasady etyki.

Plany pracy dydaktyczno- wychowawczej szkół uwzględniają zasady zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazania zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, także ustawie o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz postanowienia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Znaczne braki w wykształceniu wychowanek trafiających do placówki powodują potrzebę uruchomienia tzw. klas wyrównawczych.

Do klas wyrównawczych trafiają uczennice, których braki w wykształceniu sięgają nawet 4-5 lat. W szkołach prowadzonych przez resort sprawiedliwości oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzi się równolegle przyuczanie do zawodu lub naukę zawodu.

Nauka w szkołach zawodowych trwa 2 lata, a powiązana z praktyką prowadzi do uzyskania przez uczennicę kwalifikacji czeladniczych bądź uprawnień zawodowych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego