ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Środki Dyscyplinarne w Schronisku Dla Nieletnich w Zawierciu

Regulaminy, Procedury > Regulaminy

ŚRODKI DYSCYPLINARNE W SCHRONISKU DLA NIELETNICH
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 10.10.2013r.


Środek dyscyplinarny stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w schronisku dla nieletnich, zachowania godzącego w dobro innych osób, ucieczki lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonego urlopu lub przepustki.

Za jedno przewinienie stosuje się jeden środek dyscyplinarny. W przypadku, gdy nieletnia popełniła więcej przewinień, stosuje się jeden środek dyscyplinarny odpowiednio surowszy.

Przy stosowaniu środka dyscyplinarnego uwzględnia się w szczególności rodzaj
i okoliczności zachowania nieletniej, jej stosunek do tego zachowania, dotychczasową postawę, cechy osobowości i stan zdrowia.

Środkiem dyscyplinarnym jest:

1. Upomnienie,

2. Nagana,

3. Zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego,

4. Zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego,

5. Cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem,

6. Obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5 % kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, na okres do 3 miesięcy,

7. Cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy,

8. Cofniecie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem dla nieletnich na okres do 3 miesięcy,

9. Cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska dla nieletnich na okres do 3 miesięcy,

Jeżeli zostały ujawnione okoliczności wskazujące na to, że środek dyscyplinarny został zastosowany niezasadnie, dyrektor schroniska dla nieletnich uchyla decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego.

W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi, w szczególności, jeżeli nieletnia przeprosiła pokrzywdzonego oraz naprawiła szkodę, można zawiesić wykonanie środka dyscyplinarnego lub darować go.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego