ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin Używania Wyrobów Tytoniowych

Regulaminy, Procedury > Regulaminy

REGULAMIN UŻYWANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU


(na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996r w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości)


1. W Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich obowiązuje całkowity zakaz używania wyrobów tytoniowych przez wychowanki, które nie ukończyły 18 roku życia.

2. Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych przez wychowanki pełnoletnie tylko w miejscu oznaczonym tablicą informującą
"Tu wolno palić".

3. Zabrania się używania wyrobów tytoniowych w trakcie zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

4. Zabrania się używania wyrobów tytoniowych na holach, korytarzach, w salach sypialnych, klasach szkolnych, pracowniach do zajęć praktycznej nauki zawodu i innych pomieszczeniach dydaktycznych.

5. Pracownicy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich mogą używać wyrobów tytoniowych tylko w miejscach oznaczonych tablicą informującą
"Tu wolno palić" .

6. Zabrania się używania wyrobów tytoniowych przez pracowników ZPiSdN w Zawierciu w obecności wychowanek oraz w pomieszczeniach, w których przebywają podopieczne.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


ANEKS
DO REGULAMINU UŻYWANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH
W ZAWIERCIU


Dodaje się następujące punkty o treści:

8. Wychowanki mogą używać wyłącznie wyrobów tytoniowych, które zostaną zakupione w obecności pracownika ZPiSdN w Zawierciu.

9. Wyroby tytoniowe przywożone przez wychowanki po powrocie z urlopów i przepustek przekazywane są do depozytu i oddawane przy powtórnym opuszczeniu placówki przez wychowankę.

10. Wyroby tytoniowe dostarczane przez osoby odwiedzające są deponowane na czas odwiedzin i oddawane odwiedzającym po zakończeniu odwiedzin.

11. Wychowanka uprawniona do posiadania środków nikotynowych może jednorazowo posiadać nie więcej niż 30 szt papierosów, które zabezpieczone są w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę grupy.

12. Wychowawcy w każdej grupie wychowawczej wyznaczają okresy czasowe w ciągu dnia, w których wychowanki mogą używać wyrobów tytoniowych. Grafiki tych okresów wywieszone są na tablicy informacyjnej w holu grupowym.

13. Wychowance uprawnionej do posiadania środków nikotynowych zabrania się odsprzedawania, pożyczania lub częstowania nimi innych wychowanek.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego