ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin Odwiedzin Wychowanek ZPiSdN w Zawierciu

Regulaminy, Procedury > Regulaminy


W zwiazku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w regionie i kraju, wstrzymane do odwołania są odwiedziny wychowanek ZPiSdN w Zawierciu


***

18.09.2020r.***

REGULAMIN ODWIEDZIN
*
WYCHOWANEK ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH
*
W ZAWIERCIU


1. Odwiedziny odbywają się na terenie Placówki w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez pracownika udzielającego odwiedzin (pokój odwiedzin, hol wejściowy, jadalnia zakładowa, teren Placówki po uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem pedagogicznym).

2. Odwiedziny do wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu mogą odbywać się w
każdą niedzielę i święta w godz. 10:00 - 17:00. Inny termin odwiedzin powinien być uzgodniony wcześniej z dyrektorem Placówki.

3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do posiadania dowodu tożsamości i okazania go na wezwanie pracownika.

4. Do Placówki nie wolno wnosić: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących(dyktafony, Mp3, Mp4).

5. W trakcie odwiedzin, osoby odwiedzające mogą przekazywać wychowance artykuły spożywcze, książki ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku po uprzedniej kontroli w uzgodnieniu z pracownikiem pedagogicznym stosując się do wewnętrznych unormowań w zakresie możliwości wykorzystania ich przez nieletnią.

6. W czasie odwiedzin za zgodą dyrektora wychowanka może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które przekazane są do depozytu Placówki za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur w grupie.

7. W przypadku naruszenia ustalonego porządku w Placówce przez odwiedzających odwiedziny zostaną przerwane.

8. Dyrektor Placówki może ograniczyć lub zakazać kontaktów wychowanek z osobami spoza Placówki wyłącznie w przypadkach gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa Placówki, bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletnich.

9. W przypadku o którym mowa w pkt. 8 dyrektor Placówki niezwłocznie zawiadamia nieletnią i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

10. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ANEKS DO REGULAMINU ODWIEDZIN WYCHOWANEK ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ZAWIERCIUDodaje się następujące punkty o treści:

pkt. 12. Wychowanki mogą być odwiedzane przez osoby wskazane w formie pisemnej prośby nieletniej do Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu i ujęte w wykazie osób odwiedzających (wzór karty w załączeniu).

pkt. 13. Kartę - wykaz osób odwiedzających, należy założyć bezpośrednio po przyjęciu nieletniej do placówki.

pkt. 14. Karta - wykaz osób odwiedzających winna być na bieżąco, wg potrzeb i wniosków wychowanek lub w przypadku zakazu odwiedzin wydanego przez Dyrektora uzupełniana.

pkt. 15. Każdą zmianę w karcie (wykazie osób odwiedzających) akceptuje Dyrektor swoim podpisem.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego