ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Procedury Dotyczace Przygotowania Wychowanki Do Zwolnienia Bezwarunkowego

Regulaminy, Procedury > Procedury i Kryteria

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKI DO ZWOLNIENIA BEZWARUNKOWEGO
Z ZAKŁADU POPRAWCZEGO W ZAWIERCIU1. Przygotowanie wychowanki do bezwarunkowego zwolnienia z Zakładu Poprawczego dotyczy nieletnich, które osiągną 21. rok życia i wobec których ustaje wykonywanie środka poprawczego z mocy prawa.

2. O terminie zwolnienia nieletniej dyrektor Zakładu zawiadamia jej rodziców (opiekunów).

W uzasadnionych przypadkach uzgadnia się z nimi także sposób przekazania zwalnianej wychowanki.

3. O skreśleniu wychowanki z ewidencji Zakładu dyrektor niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd rodzinny oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

4. Nieletnia, która w chwili ukończenia 21. roku życia jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej, może pozostać w Placówce do czasu ukończenia szkoły na swój wniosek pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Placówki.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zakładu może zezwolić bezwarunkowo zwalnianej wychowance na wykorzystanie urlopu za dany rok przed ukończeniem przez nią 21 roku życia.

6. W celu przygotowania wychowanki do zwolnienia Zakład powinien:

  • zgromadzić informacje o potrzebach wychowanki po zwolnieniu,
  • udzielić wychowance informacji dotyczących wyrobienia niezbędnych dokumentów, o przysługującej pomocy w kontynuowaniu nauki i usamodzielnieniu, o sposobie nawiązania i utrzymywania kontaktów z kuratorem sądowym,
  • w miarę możliwości udzielić wychowance pomocy w podjęciu zatrudnienia i zamieszkania.


7. Dyrektor informuje we właściwym czasie odpowiednie instytucje o zamiarze usamodzielniania się wychowanki, przede wszystkim zaś informuje instytucje opieki społecznej lub powiatowe centra pomocy rodzinie o wychowankach, które w danym roku kalendarzowym ukończą 18 rok życia; nadzoruje prawidłowość przygotowania indywidualnego planu usamodzielnienia; wspólnie z wychowanką, kompletuje, a następnie składa we właściwej instytucji całość obowiązkowej dokumentacji dotyczącej pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie nieletnich opuszczających zakłady poprawcze.

8. Dyrektor jako osoba koordynująca proces przygotowania wychowanki do zwolnienia, występuje do właściwych urzędów pracy z pismem o objęcie zwalnianej wychowanki programami kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe wychowanki.

9. Jeżeli zwalniana wychowanka nie posiada własnych pieniędzy i nie może uzyskać potrzebnej pomocy finansowej od rodziców / opiekunów, dyrektor Zakładu może udzielić jej pomocy materialnej i finansowej.

10. Zwalniana wychowanka jest zobowiązana do złożenia u dyrektora Placówki uzupełnionego druku Karty obiegowej, co jest potwierdzeniem braku materialnych zobowiązań wychowanki wobec Placówki.

11. Zwalnianej wychowance wręcza się za pokwitowaniem pozostające w depozycie przedmioty wartościowe, inne przedmioty i pieniądze stanowiące jej własność oraz, w razie potrzeby, zaświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli wychowanka deklaruje chęć kontynuowania nauki, dyrektor szkół wydaje na jej prośbę poświadczone kopie dokumentów szkolnych (świadectw, zaświadczeń itp.). Reszta dokumentów zostaje przesłana do właściwej szkoły po przyjęciu do niej wychowanki. Na prośbę wychowanki za pokwitowaniem wydaje się również zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu, świadectwo egzaminu zawodowego.

12. Zwalniana wychowanka otrzymuje Informator dla wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu i ich opiekunów, w którym zawarte są najważniejsze informacje związane z procesem usamodzielnienia. Indywidualnie w dokumencie zamieszcza się dane teleadresowe instytucji, które są zobowiązane objąć zwalnianą wychowankę pomocą.

13. Korzystając z wszelkich dostępnych możliwości (telefon, Internet-portale społecznościowe, komunikatory, tradycyjna poczta, kontakt bezpośredni itp.) pracownicy pedagogiczni Placówki starają się monitorować dalsze losy wychowanki po zwolnieniu z Placówki. Powzięte informacje mogą być przedstawiane pracownikom pedagogicznym Placówki podczas posiedzeń Rady Placówki.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego