ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Procedura Udzielania Urlopow i Przepustek

Regulaminy, Procedury > Procedury i Kryteria

PROCEDURA UDZIELANIA URLOPÓW I PRZEPUSTEK W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU


Opracowano na podstawie - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich / Dz. U. 2001 Nr 124, poz. 1359 /


I. Okresy urlopowe

Urlopy i przepustki w Zakładzie Poprawczym i Schronisku Dla Nieletnich w Zawierciu udzielane są w okresach:

1) świąt państwowych i kościelnych

2) wakacji letnich

3) dni pozostałych - w związku z urlopami lub przepustkami okolicznościowymi.

II. Liczba dni urlopowych - czynności administracyjne Placówki

1) W ZPiSDN w Zawierciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wychowanka może otrzymać łącznie do 55 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego.

2) Wychowanki Schroniska mogą otrzymać przepustki tylko za zgodą właściwego sądu rodzinnego.

Dni samowolnego przedłużenia urlopu lub przepustki ulegają odliczeniu od ogólnej puli urlopowej wychowanki !

3) Urlopy i przepustki odnotowywane są w kartach urlopowych i kartach przepustki oraz wpinane do akt osobowych nieletniej.

4) Przed udzieleniem urlopu wychowawca sporządza program pobytu wychowanki na urlopie. Po powrocie wychowanki wychowawca sporządza sprawozdanie z urlopu. Program i sprawozdanie załącza się do akt osobowych wychowanki.

III. Sposoby udzielania przepustek i urlopów /wnioskowanie i akceptacja/

1) O urlop lub przepustkę wnioskują pracownicy pedagogiczni Placówki w formie raportu nagrodowego (powyższy raport musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez kierowników poszczególnych działów). Dyrektor Placówki ostatecznie zatwierdza raport nagrodowy
i udziela wychowance urlopu lub przepustki.

2) Wnioskowanie o urlopy następuje podczas obrad Rady Placówki.

3) W przypadku przepustek okolicznościowych wniosek może składać wychowanka, jej rodzina, wychowawca grupy, kierownik działu. Decyzję ostateczną podejmuje dyrektor Placówki.

4) Informację o udzielonym urlopie lub przepustce podaje się do wiadomości wychowanki przez upoważnionego pracownika pedagogicznego.

5) W przypadku wychowanek przebywających w Schronisku, wnioski o zgodę na udzielenie przepustki do właściwego sądu składają rodzice (opiekunowie nieletnich)

IV. Kryteria urlopowe


1) Udzielenie nagrody w formie urlopu, przepustki.

2) Nienaganne zachowanie.

3) Nauka i praca w szkole i warsztatach bez zastrzeżeń na miarę swoich możliwości.

4) Posiadanie dni urlopu.

5) Posiadanie miejsca pobytu gwarantującego nocleg, zabezpieczenie socjalne, ewentualną pomoc medyczną w czasie urlopu.

6) Zgoda rodzica, opiekuna na udzielenie urlopu lub przepustki.

7) Terminowy powrót z ostatniej przepustki lub urlopu.

8) Pobyt w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu co najmniej 3 miesiące (w przypadku wychowanek skierowanych ze Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, dyrektor może w przypadkach uzasadnionych wychowawczo, zaliczyć okres pozostawania nieletniej w Schronisku dla Nieletnich do okresu uprawniającego do otrzymania urlopu lub przepustki, po zasięgnięciu opinii psychologa lub pedagoga i wychowawcy prowadzącego).

9) Brak zastrzeżeń ze strony właściwego sądu co do sposobu udzielania przez dyrektora urlopów i przepustek.

O udzielonym przez dyrektora urlopie lub przepustce wychowankom Zakładu decyduje
nierozłączność spełnienia kryteriów określonych w powyższej procedurze.Powrót do treści | Wróć do menu głównego