ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Prawa i obowiazki wychowanki ZPiSdN w Zawierciu

Regulaminy, Procedury > Regulaminy


§ 57. [Uprawnienia wychowanki]
1. Wychowance w trakcie pobytu w zakładzie zapewnia się:


1) poszanowanie godności osobistej;

2) ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa;

3) dostęp do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zakładu;

4) informację o przebiegu procesu resocjalizacyjnego;

5) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych;

6) odzież, bieliznę, obuwie, materiały szkolne i podręczniki, sprzęt i środki czystości;

7) dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w tym w szczególności wychowance w ciąży, w czasie porodu i po porodzie;

8) ochronę więzi rodzinnych;

9) wysyłanie i doręczanie korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa;

10) możliwość kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka, na terenie zakładu bez udziału innych osób;

11) opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

12) możliwość składania skarg, próśb i wniosków;

13) co najmniej godzinny pobyt w ciągu doby na świeżym powietrzu, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora zakładu, wychowanek może nosić własną odzież, bieliznę i obuwie.


§ 61. [Obowiązki wychowanki]
Wychowanka zakładu w czasie pobytu w zakładzie powinna:


1) przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w zakładzie;

2) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia;

3) uczestniczyć w procesie resocjalizacji;

4) wykonywać polecenia przełożonych;

5) odnosić się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności;

6) dbać o stan zdrowia i higienę osobistą;

7) dbać o schludny wygląd i kulturę słowa;

8) utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa;

9) przekazać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe;

10) wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym związane z funkcjonowaniem zakładu;

11) powracać z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zakładu.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego