ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Koło Sportowe

Koła Zainteresowań

Sekcji Piłki Siatkowej

Kultura fizyczna ma bardzo duże znaczenie w procesie wychowawczym i resocjalizacyjnym dzieci i młodzieży. Rola ta nie ogranicza się jedynie do naprawy destruktywnych społecznie zachowań, ale równie dobrze spełnia swoją funkcję także w aspekcie profilaktyki w zapobieganiu przejawom wszelkiej patologii życia społecznego. Podejmując odpowiednie działania wychowawcze mamy większą szansę osiągnięcia celu w pracy nad osobami młodymi ze względu na nie do końca ukształtowaną ich osobowość, nie mających jeszcze silnie zakorzenionych nawyków, poglądów i przekonań. W przypadku młodych ludzi to właśnie sport odgrywa istotną rolę. Nie tylko hartuje charaktery i uczy przestrzegania reguł życia społecznego, lecz przede wszystkim uczy współdziałania, współpracy grupowej.
Zajęcia sportowe stwarzają szczególnie dużo okazji do wszechstronnego oddziaływania wychowawczego. Zespołowe gry sportowe są lepszą szkołą współdziałania, aniżeli werbalne przekonywanie do współpracy. Zajęcia ruchowe połączone z wysiłkiem, pokonywaniem przeszkód, znoszeniem niewygód, nie tylko kształtują organizm, ale także cechy charakteru, jak odwaga, dyscyplina, silna wola. Zajęcia sportowe posiadają także walory terapeutyczne - ponieważ rozładowują napięcie, redukują lęk, wzmacniają mechanizmy kontroli wewnętrznej, przyczyniają się do wzrostu poziomu uspołecznienia dzięki sukcesom indywidualnym, a w warunkach izolacji stają się sukcesami zespołu i jednocześnie całej zbiorowości zakładu.

Wychodząc naprzeciw problemom naszych podopiecznych, w Placówce organizowane są zajęcia sportowo - rekreacyjne. Część wychowanek systematycznie uczestniczy w sekcji piłki siatkowej, podczas których realizowane są poniższe cele i zadania koła sportowego:

1. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałość o prawidłową postawę ciała
2. Zdobycie umiejętności i wiadomości z zakresu gry w piłkę siatkową
3. Kształtowanie właściwych postaw wychowanek podczas masowych imprez sportowych
4. Kontrolowanie zachowań wychowanek
5. Ocena wykonania zadania przez współćwiczącą
6. Egzekwowanie dokładności wykonania zadania
7. Ukazywanie predyspozycji osobowościowych do gry w piłkę siatkową
8. Współodpowiedzialność w małej grupie za wynik działania
9. Ukazywanie efektów współdziałania w zespole
10. Ukierunkowanie zainteresowań wychowanek według ich potencjalnych możliwości
11. Samokontrola, samodyscyplina i samoocena na zajęciach
12. Dyscyplina i bezpieczeństwo na zajęciach
13. Kształtowanie szybkości, siły, skoczności, wytrzymałości i orientacji przestrzennej pod kątem przydatności do gry w piłkę siatkową
14. Zapoznanie wychowanek z przepisami gry w piłkę siatkową
15. BHP na zajęciach piłki siatkowej
16. Sędziowanie gry w piłkę siatkową
17. Taktyka gry w piłkę siatkową
18. Doskonalenie sprawności kondycyjnej oraz koordynacyjnej
19. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki siatkowej
20. Działania wychowawcze poprzez: wdrażanie do realizacji aktywności ruchowej i określenie roli czasu wolnego i wypoczynku w rzeczywistości
21. Osiągnięcie przez wychowanki wysokiego poziomu sprawności fizycznej.
22. Ukształtowanie dojrzałej osobowości podopiecznych ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania i współzawodnictwa
23. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała
.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego