ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Koło Artystyczno – Terapeutyczne

Koła Zainteresowań

Działalność Koła Artystyczno-Terapeutycznego "Młody Talenty"W roku szkolnym 2009/10 swoją działalność rozpoczęło nowe koło zainteresowań, które założyły panie mgr Justyna Wójcik i mgr Aneta Ptak. W swoim autorskim programie opiekunki koła za priorytetową uznały antropocentryczną koncepcję edukacji.

Prowadzące koło swobodnie dobierają dydaktyczno-wychowawczy i terapeutyczny materiał repertuarowy, planują pracę uwzględniając zainteresowania oraz predyspozycje wychowanek. Swoją ofertę kierują do podopiecznych pragnących rozwijać w sobie twórczą osobowość i ekspresję emocjonalną poprzez artystyczne wyrażanie siebie. Prowadzące koło dokonują doboru treści programowych w odniesieniu do kształcenia językowo-literackiego, szeroko pojętych działań twórczych, aktywności plastycznej polegającej na wykonywaniu plakatów, projektów scenografii, ulotek informacyjnych, zaproszeń, materiałów promujących działalność koła, a także materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas imprez w środowisku otwartym.Nadrzędnym celem działalności koła są oddziaływania wychowawcze, a przede wszystkim arteterapeutyczne. Działania koła poprzez arteterapię zmierzają do wzmacniania samooceny wychowanek i ich poczucia wartości, kształtowania otwartej postawy wobec otoczenia, elastyczności i kreatywności w działaniu, modyfikowania sposobu odbioru otaczającego świata poprzez konstruktywne werbalizowanie emocji, odkrywanie siebie, kształtowanie empatii w relacjach z innymi. Ponadto koło umożliwia podopiecznym kontakt z różnymi formami ekspresji oraz werbalnymi i niewerbalnymi środkami przekazu.

Istotną rolę pełnią także działania ewaluacyjne, polegające na systematycznych spotkaniach z grupą uczennic zaangażowaną w działalność koła. Spotkania te umożliwiają wymianę refleksji, spostrzeżeń oraz indywidualnych odczuć na temat aktywności artystycznej podejmowanej przez podopieczne. Służą wyrabianiu u wychowanek umiejętności godzenia się z ewentualną porażką, a także doświadczaniu przez nie pozytywnych wzmocnień i motywowaniu do dalszej pracy.

Wchodzenie w rolę, podejmowanie wyzwań artystycznych dowartościowuje młodzież, sprawia, że uczennice zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nie z uznaniem. Udział w ciekawej formie aktywności wiąże się też z pokonaniem wstydu i nieśmiałości, pozwala przełamywać własne bariery i zahamowania oraz efektywnie spędzać czas pozalekcyjny.
Każda podjęta twórcza inicjatywa może mieć charakter terapeutyczny. Sztuka pomaga spojrzeć w głąb siebie, może być dla wielu osób jedynym środkiem ekspresji. Właśnie dzięki sztuce możliwe jest spontaniczne i autentyczne poszerzanie sfery przeżyć, co więcej, widoczna jest wewnętrzna przemiana zmierzająca do kształtowania inteligencji emocjonalnej, a w efekcie do urzeczywistniania indywidualnych pragnień i zamierzeń.

Głównymi założeniami Koła Artystyczno - Terapeutycznego są:

- rozwijanie twórczej osobowości nieletnich poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności artystycznej;
- poszerzanie wiedzy szkolnej, wzbogacanie zasobu słowno - pojęciowego przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji, motywowanie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz czytelni szkolnej;
- uwrażliwianie na sztukę, kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania zjawisk kultury; poszerzanie sfery przeżyć, rozbudzanie wyobraźni poprzez wykorzystywanie zróżnicowanych metod realizujących założenia arteterapii;
- pobudzanie uczennic do działań artystycznych (rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych i wrażliwości muzycznej) oraz umiejętności czytania i pisanie;
- wdrażanie do kultury żywego słowa i podnoszenie kompetencji komunikacyjnych w relacjach interpersonalnych;
- kultywowanie postaw patriotycznych - propagowanie wiedzy o Polsce i sławnych Polakach, poznawanie kultury regionu, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i szacunku do dziedzictwa narodowego;
- czynne uczestnictwo w akademiach okolicznościowych, świętach i obchodach rocznicowych, a także imprezach poza Placówką mających na celu integrację wychowanek ZP w Zawierciu ze środowiskiem otwartym, w szczególności młodzieżą zarówno ze szkół, jak i placówek specjalnych;
- kształtowanie prawidłowych zasad współżycia społecznego i właściwej postawy w relacjach z otoczeniem oraz pozytywnych cech charakteru (tolerancji, życzliwości, empatii, szacunku do innych, samokrytycyzmu, kontroli emocjonalnej);
- wzmacnianie poczucia wartości osobistej wychowanek, umiejętności współdziałania w grupie, odpowiedzialności za podjęte działania, rzetelności w pracy.Powrót do treści | Wróć do menu głównego