ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Fundacja


FUNDACJA “Żyć na nowo”

działająca przy Zakładzie Poprawczym
i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000329776
NIP 6492252560
REGON 241200420
Nr konta 90 1050 1591 1000 0023 4158 5863

Adres e-mali:
fundacjazycnanowo@zawiercie.zpisdn.gov.pl


W dniu 6 marca 2009 roku trzech fundatorów podpisało akt notarialny ustanawiający fundację „Żyć na nowo”, a osobowość prawną uzyskała 15 maja 2009 r.
Nadrzędnym celem naszej Fundacji wynikającym ze Statutu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz dziewcząt przebywających i opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.


Celem Fundacji jest:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalność charytatywna,
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
promocja i organizacja wolontariatu.

***


***


Powrót do treści | Wróć do menu głównego