ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Dla rodziców

Dla Rodziców

REGULAMIN ODWIEDZIN
WYCHOWANEK ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU


1. Odwiedziny odbywają się na terenie Placówki w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez pracownika udzielającego odwiedzin (pokój odwiedzin, hol wejściowy, jadalnia zakładowa, teren Placówki po uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem pedagogicznym).

2.
Odwiedziny do wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu mogą odbywać się w każdą niedzielę i święta w godz. 10:00 - 17:00. Inny termin odwiedzin powinien być uzgodniony wcześniej z dyrektorem Placówki.

3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do posiadania dowodu tożsamości i okazania go na wezwanie pracownika.

4. Do Placówki nie wolno wnosić: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących(dyktafony, Mp3, Mp4).

5. W trakcie odwiedzin, osoby odwiedzające mogą przekazywać wychowance artykuły spożywcze, książki ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku po uprzedniej kontroli w uzgodnieniu z pracownikiem pedagogicznym stosując się do wewnętrznych unormowań w zakresie możliwości wykorzystania ich przez nieletnią.

6. W czasie odwiedzin za zgodą dyrektora wychowanka może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które przekazane są do depozytu Placówki za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur w grupie.

7. W przypadku naruszenia ustalonego porządku w Placówce przez odwiedzających odwiedziny zostaną przerwane.

8. Dyrektor Placówki może ograniczyć lub zakazać kontaktów wychowanek z osobami spoza Placówki wyłącznie w przypadkach gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa Placówki, bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletnich.

9. W przypadku o którym mowa w pkt. 8 dyrektor Placówki niezwłocznie zawiadamia nieletnią i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

10. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


ANEKS DO REGULAMINU ODWIEDZIN WYCHOWANEK ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU


Dodaje się następujące punkty o treści:

pkt. 12. Wychowanki mogą być odwiedzane przez osoby wskazane w formie pisemnej prośby nieletniej do Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu i ujęte w wykazie osób odwiedzających.

pkt. 13. Kartę - wykaz osób odwiedzających, należy założyć bezpośrednio po przyjęciu nieletniej do placówki.

pkt. 14. Karta - wykaz osób odwiedzających winna być na bieżąco, wg potrzeb i wniosków wychowanek lub w przypadku zakazu odwiedzin wydanego przez Dyrektora uzupełniana.

pkt. 15. Każdą zmianę w karcie (wykazie osób odwiedzających) akceptuje Dyrektor swoim podpisem.***


REGULAMIN OTRZYMYWANIA PACZEK
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU


1. Wychowanka może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.

2. Paczki doręcza się wychowance niezwłocznie za pokwitowaniem.

3. Osoba doręczająca paczkę wychowance sporządza w jej obecności spis jej zawartości, który przekazuje niezwłocznie do akt osobowych wychowanki. Karta spisu stanowi (zał. nr 1) do niniejszego regulaminu.

4. W przypadku otrzymania paczek z żywnością paczka powinna zawierać produkty w oryginalnych opakowaniach lub zapakowanych próżniowo i hermetycznie z określoną datą przydatności do spożycia, za wyjątkiem warzyw, owoców i słodyczy.

5. Paczka żywnościowa nie może zawierać domowych wyrobów i przetworów.

6. W przypadku wątpliwości co do zawartości paczki nadawca winien ustalić szczegóły z pracownikiem pedagogicznym przed wysłaniem paczki.

7. Dokumenty, przedmioty lub inne rzeczy, których posiadanie nie jest zgodne z Regulaminem ZPiSdN, winny być przekazane przez osobę doręczającą do depozytu placówki.

8. W przypadku dostarczenia w paczce produktów żywnościowych niezgodnych z niniejszym regulaminem lub niezdatnych do spożycia, osoba doręczającą sporządza protokół zniszczenia tych produktów (załącznik nr 2), który przekazuje niezwłocznie do akt osobowych wychowanki.

9. Jako paczkę żywnościową uznaje się również produkty przywiezione przez wychowankę z urlopów, przepustek oraz innych wyjść poza teren Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.Załącznik nr 1
Załącznik nr 2***


Powrót do treści | Wróć do menu głównego